Taken

 Wettelijke opdrachten

 

bijstand en vertegenwoordiging van de individuele vennoot in vennootschappen waar geen commissaris is benoemd

de faillissementsbalans opstellen voor een curator

omzetten van vennootschappen

ontbinding en vereffening van vennootschappen

begeleiden bij fusies en splitsingen

 opmaken van waardebepalingen

 optreden als voorlopig bewindvoerder

 optreden als commissaris inzake opschorting

opmaken van expertises en consolidaties

 successieplanning

 

 

Oprichting van een onderneming

Voor de oprichting van een onderneming gaat men niet over één nacht ijs.  De opstart is geen eenvoudige operatie en kent vele wettelijke voorschriften. Om de slaagkans van de onderneming in te schatten, kan het nuttig zijn om een haalbaarheidsanalyse te maken. Via een financieel plan kan men de levensvatbaarheid beoordelen en nagaan hoe de opstart kan worden gefinancierd.

Alvorens te kunnen opstarten moeten er enkele belangrijke keuzes worden gemaakt rond de juridische, fiscale en sociale statuten. Kiest men voor een eenmanszaak, BVBA, NV,... . Deze keuze zal worden afgewogen met de voor-en nadelen op fiscaal vlak en op vlak van de bescherming van het patrimonium. Bij het sociaal statuut moet men de keuze maken of de activiteiten in hoofdberoep of in bijberoep zullen worden uitgeoefend.

 

Ontwikkelingssteun/groei

 

Een onderneming die stil staat, gaat in werkelijkheid achteruit. Ondernemingen moeten groeien. Hiervoor kan het nuttig zijn om een beleid uit te stippelen dat is afgestemd op de resources en middelen die aanwezig zijn in de onderneming.

De accountant kan hierbij helpen door advies te verlenen in functie van allerlei soorten risico's (zowel operationele als financiële). Dit kan met behulp van een analytische boekhouding, investeringsberekeningen, rentabiliteitscontrole, budgettaire boekhouding, kasstroombeheer, begeleiding, beursgang, advies inzake herstructurering,... .

 

Boekhouding, boekhoudkundige, privé- en gerechtelijke expertise

Het voeren van een boekhouding en de boekhouding op zichzelf heeft meerdere doelen. Zo is het een techniek die het economisch verkeer gaat registreren, het is een controle en bewijsmiddel en het is een dynamische tool die toegang geeft tot vele berekeningen en inzichten. Het voeren van de boekhouding heeft natuurlijk als hoofddoel de werkelijke situatie van de onderneming weer te geven.

De boekhouding zorgt voor transparantie in de informatie en helpt daarbij in de strijd tegen fiscale fraude en witwassen van geld. Het is ook een hulpmiddel bij het opsporen naar ondernemingen in moeilijkheden en vergemakkelijkt de overdracht van ondernemingen.

Op basis van de boekhouding kan de accountant niet alleen een diagnose geven over de correctheid van de cijfers maar ook  over de kredietwaardigheid en de rentabiliteit van de onderneming. Moeilijkheden kunnen op deze manier snel worden opgespoord. 

 

Fiscaliteit

Fiscaliteit is een complex gegeven en is voortdurend in beweging en dit zowel op lokaal als internationaal niveau. Het is een domein binnen de wetgeving dat geen rekening houdt met enige vorm van amateurisme, vaagheid of dubbelzinnigheden. De accountant kan daarom helpen bij het zoeken naar de minst belaste weg en erop toezien dat het recht op rechtszekerheid niet wordt geschonden.

Om u op fiscaal vlak zo goed mogelijk bij te staan, wordt de accountant continu bijgeschoold en op de hoogte gehouden van de laatste wijzigingen binnen de wetgeving. Op deze manier kan hij u het beste bijstaan in de fiscale opvolging van uw vennootschap (vb. indienen van aangiftes).   

 

Juridische diensten - corporate governance - ondernemingen in moeilijkheden

 

De accountant kan u helpen bij het opstellen van wettelijk vereiste verslagen indien er geen commissaris voor de vennootschap is benoemd. Enkel bij inbreng in natura en quasi-inbreng is het verslag verplicht op te stellen door een commissaris. 

Corporate governance krijgt vandaag de dag een steeds belangrijker karakter in ons dagelijkse leven. Het openstellen voor externe accountants en belastingconsulenten om de functie van onafhankelijke bestuurder op te nemen, draagt bij tot de corporate governance van de onderneming.

De accountant kan handelen in uw plaats ten aanzien van curatoren, advocaten en alle andere belanghebbende partijen in geval van faillissement, concordaat, staking van betaling,... .  

 

Sociaal

 

In een onderneming kan men niet handelen zonder rekening te houden met het sociale luik. Dit brengt dan ook een grote stroom van formaliteiten met zich mee. De accountant kan u hierbij informeren, onzekerheden wegnemen en helpen om de onderneming voort te gaan ontwikkelen.
Hij kan u dan ook met raad en daad bijstaan in verband met de lonen, loonkost, opleidingssteun,... . 

 

Administratieve vereenvoudiging

De dag van vandaag swingen de administratieve verplichtingen de pan uit. Voornamelijk bij de KMO's is er een sterke stijging van de administratieve lasten. Toch is men van bovenaf bezig met het vereenvoudigen van de administratieve procedures. Zo kan men vandaag de dag al gebruik maken van online tools die het opzoeken of indienen van gegevens vergemakkelijken. Bvb. informatie ingeven of opvragen  via de kruispuntbank van ondernemingen (KBO),jaarrekeningen opvragen via de balanscentrale (NBB), bijlagen opvragen bij Belgisch Staatsblad (BS),... .

 

Milieu

Op vlak van milieu kan de accountant u advies verlenen rond het gebruik van hernieuwbare energie, het minder en beter verbruiken van grondstoffen, hoe men hogere ecologische efficiëntie kan verkrijgen,... . Als onderneming is het immers belangrijk om stil te staan, hoe men de noden van de toekomstige generaties niet in het gedrang kan brengen. De accountant kan u hierbij dan ook informatie bezorgen rond energiepremies, toelagen, steun,... .

 

Overdracht of stopzetting onderneming

Wanneer een onderneming wordt overgedragen kan dit aan een familielid, management of een externe koper. Bij overdracht aan familieleden moet men hierbij dan ook rekening houden met het successierecht.

Om een vennootschap over te dragen moet men enkele stappen doorlopen:

 1) Berekening van de waarde van de onderneming

 2) Financiering van de overname

 3) Bekijken van de juridische en fiscale aspecten

 4) Emotionele vlak: via voorafgaande akkoorden binnen de familie kunnen conflicten worden vermeden.

Bij de overname kan de accountant met een professionele en onafhankelijke blik van buitenaf zijn mening meedelen. Hij kan u helpen bij het bepalen van de waarde op basis van de gekende cijfers en hij kan een hulp bieden bij het zoeken naar de geschikte externe personen.  

 

Openbare sector

 

Uw accountant beschikt over de expertise inzake de specifieke behoeften van verenigingen en niet-handeldrijvende organisaties. Dit op zowel boekhoudkundig, organisatorisch als ecologisch vlak.